עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

מכתב יו"ר עמותת עליה פרופ. אסתר הרצוג - ליו"ר הכנסת חה"כ ראובן ריבלין -בענין תמיכה והוקרה על פעילותה של ד"ר מרינה סולודקין

יום שני, 04 בינואר 2010

על ידי פקס': 02-6496193

 

מר ראובן ריבלין, ח"כ

יו"ר הכנסת

כנסת ישראל rrivlin@knesset.gov.il

 

כב' השר ריבלין שלום רב,

 

הנדון: תמיכה והוקרה בפעילותה של ד"ר מרינה סולודקין ח"כ

נגד הוצאת ילדים מביתם בכפיה ממשפחות נורמטיביות

ע"י עובדים סוציאליים ממשרד הרווחה

 

1. אני הח"מ, יו"ר עמותה לזכויות ילדים והורים - ע.ל.י.ה., מבקשת להביא לידיעתך את הערכתי האישית העמוקה ואת הוקרתה של עמותת ע.ל.י.ה, לפעילותה הפרלמנטרית והציבורית של ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ, בסוגיית הוצאת ילדים ממשפחותיהם והשמתם במוסדות.

ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ, מייצגת עבורנו סמל לנציגת ציבור אמיצת לב, נחושה ומחויבת לקבוצות המוחלשות ביותר בחברה, עולים חדשים, משפחות חד הוריות ואחרות.

ד"ר מרינה סולודקין, אינה נרתעת מלחצים ומנסיונות להשתקתה, דוגמת זו שמפעיל איגוד העובדים הסוציאליים, באמצעות מר יצחק פרי, יו"ר האיגוד, במכתב פנייתו אליך.

ד"ר סולודקין, היא למיטב ידיעתנו, חברת הכנסת היחידה, המעזה להביע את ביקורתה החשובה על מדיניות משרד הרווחה בישראל, בכל הקשור ל"ילדים ונוער בסיכון", קרי: הוצאת ילדים מהבית והשמתם הכפויה במוסדות.

2. מזה כ- 18 שנים, אני מעורבת במאבקיהם של הורים וילדים נגד הוצאת ילדיהם ממשמורתם והעברתם בכפיה למוסדות. מזה כשנה אני פעילה, ביחד עם חברותי וחברי בעמותת ע.ל.י.ה, למען שינוי מדיניות משרד הרווחה בנושא זה.

טענתנו, הנשענת על מחקרים הולכים ומתרבים מהעולם ועל הידע שצברנו במהלך הליווי של הורים וילדים במאבקיהם, היא שלהוצאת "קטינים בסיכון" מביתם, בית ספרם וקהילתם, השלכות הרות אסון לא רק על הילדים עצמם, הנדחקים לשולי החברה במקרה הטוב ולעולם הפשע במקרה הפחות טוב, אלא על החברה כולה.

3. ד"ר מרינה סולודקין, לא נרתעה במהלך שנות כהונתה בכנסת ישראל, מנסיונות חוזרים ונשנים לקעקע את אמינותה ואת חשיבות פעילותה בסוגיית "ילדים בסיכון". מן הידועות היא שתחום זה נוגע בגורלם של עשרות אלפי ילדים בישראל, ומאות אלפי בני משפחותיהם.

ד"ר מרינה סולודקין, מגלה מחויבות חד משמעית ונחישות ללא כל מורא, שאין להם אח ורע בהתנהגות הפוליטית המצויה בישראל, לשינוי מדיניות הרווחה, המעניקה עוצמה כמעט ללא גבול לפקידוּת הסעד מול מאות אלפי משפחות במצוקה.

4. אני, חברותי וחברי בעמותת ע.ל.י.ה, רואים בפנייתו של מר יצחק פרי, נסיון בוטה ולא לגיטימי להשתיק את פעילותה החשובה של ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ, אשר פועלת כמתחייב מהמנדט הציבורי שיש לה: לייצג את הציבור שבחר בה, ויותר מכך, לפעול נגד עוולות חברתיות כלפי האוכלוסיות המושתקות והמוחלשות בחברה.

ד"ר מרינה סולודקין היתה להן לפה, כאשר יכולתן להגן על עצמן בפני החלטות הרשויות חסומות כמעט לחלוטין, אם בשל היעדר משאבים כלכליים (להשגת ייצוג משפטי ראוי), אם בשל העדר קשרים חברתיים – פוליטיים מועילים, אם בשל העוצמה המשולבת של רשויות שלטון (בתי משפט, משטרה וכיוצ"ב) המופעלת נגדם, ואם בשל חסימת אמצעי תקשורת המבקשים לעסוק בעניינם.

5. פנייתו של מר יצחק פרי אליך, מהווה, בעינינו, איום סמוי על ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ, שהיא אך חוליה נוספת (וחמורה במיוחד) בהתנהלותם של מנגנוני הרווחה לחסימת כל שביב דיון וביקורת ציבוריים על מדיניות השמת קטינים במוסדות, בכפיה. אין כמו פניה זו כדי להוכיח את טענתנו באשר לחסימת דרכם של אלו שרואים עצמם נפגעים על ידי החלטות ומעשי פקידות הרווחה, למשכן הכנסת – בית הנבחרים של העם ולמענו (ולא של נבחרי מערכות השלטון למען מנגנוניו ופקידיו).

6. יש בידינו חומר רב ומגוון, הכולל דוגמאות רבות מאוד, הסותרות את טענותיו של מר יצחק פרי.

אנו טוענים, שאכן פקידי הסעד מנצלים את סמכויותיהם בשרירות לב, ולעיתים באופן בלתי חוקי ואף אלים, במהלך הוצאת ילדים ממשפחות, של עולים מרוסיה ושל אחרים; מדיניות ההשמה במוסדות היא המדיניות המרכזית (והמתוקצבת בנדיבות קיצונית) בכל השור ל"ילדים ונוער בסיכון" והיא אינה "אלטרנטיבה אחרונה".

לפי עדויות רבות שבידינו, הוצאת ילדים (ולעיתים קרובות ילדים בגיל הרך), היא אופציה מיידית של העברתם בצו למרכזי חרום; הוצאת קטינים בצו בית משפט מופעלת נגד קבוצות מוחלשות בחברה ולא נגד קבוצות בעלות אמצעים וקשרים; לתמיכת בית המשפט בהמלצות פקידות הסעד, אין, לדאבון הלב, קשר לצדק של הילדים והוריהם והיא משמשת במרבית המקרים כ"חותמת גומי" על המלצות והתנהלות פקידי הסעד.

7. מר יצחק פרי, כדרכם של פקידי הרווחה, הנוהגים להשתיק ביקורת באמצעות דה-לגיטימציה של מי שמעז לבטא אותה, מבקש לערער על אמינותה של ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ.

אנו רואים בחומרה רבה את נסיונו לזלזל בד"ר מרינה סולודקין ("המתקשה" כדבריו, "מסיבותיה שלה, לקבל הסברים...").

מר יצחק פרי, מזלזל גם בעולים מרוסיה, אשר לטענתו, נרתעים מלפנות לשרותי הרווחה מפני שד"ר מרינה סולודקין "מפחידה" אותם.

אנו טוענים שמי שמפחיד את העולים, הם פקידי הסעד, הנוקטים באיומים ומפעילים אמצעי פיקוח והתערבות הרסניים בחייהם ובחיי ילדיהם.

8. מר יצחק פרי מתלונן על כך שד"ר מרינה סולודקין, משתמשת בכלים הפרלמנטריים "תוך ניגוח העובדים הסוציאליים... בעוד נציגי המשרד והעובדים הסוציאליים אינם יכולים להציג את התמונה במלואה, מפאת חובתם לשמירת סודיות ופרטיות לקוחותיהם". זוהי הצגה ביורוקרטית טיפוסית, המשמשת את פקידות הרווחה דרך קבע כדי "לסתום פיות" ולמנוע כל ערעור על החלטות שרירותיות וחד צדדיות.

9. במקום לעודד דיון ציבורי ולאפשר ביקורת ציבורית חיצונית, שאינה תלויה בפקידוּת הסעד, מבקש מר פרי להשתיק את הדיון ולחסום ביקורת. פנייתו מהווה, בעינינו, פגיעה במהות הדמוקרטית של הכנסת, באשר היא מבקשת למנוע מאזרחי המדינה לממש את זכותם הבסיסית למחות באופן חוקי ולהביע את עמדותיהם במשכן הכנסת – סמל הדמוקרטיה.

10. אנו מקווים שאתה, כמי שפועל באופן עקבי למען יוקרתה של הכנסת, כמוסד המייצג את העם ולא את הפקידוּת, תאפשר ותעודד דיון ופעילות פרלמנטריים מהסוג שמקדמת ד"ר מרינה סולודקין, חברת כנסת במדינת ישראל.

 

בברכה ובכבוד רב,

יו"ר פרופ' אסתר הרצוג- עמותה לזכויות ילדים והורים - ע.ל.י.ה.


העתקים:

1. ד"ר מרינה סולודקין, ח"כ - msolodkin@knesset.gov.il – פקס': 02-6408905

2. גב' ציפי לבני, ח"כ - יו"ר סיעת קדימה - zlivni@knesset.gov.il – פקס': 02-6753792

3. מר חיים כץ, ח"כ - יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות - hkatz@knesset.gov.il – פקס':

4. מר דני דנון, ח"כ - יו"ר הועדה לזכויות הילד - ddanon@knesset.gov.il – פקס': 02-6496044

5. מר יואל חסון, ח"כ - יו"ר הועדה לעניני ביקורת המדינה - yhasson@knesset.gov.il – פקס': 02-6496106.

6. מר אורי מקלב, ח"כ - יו"ר הועדה לפניות הציבור - umaklev@knesset.gov.il