עמותה לזכויות ילדים והורים (ע"ר)

מכתב ממר נחום איצקוביץ' לחה"כ מרינה סולודקין

מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
לשכת המנהל הכללי

ל' כסלו תשע''ב
26/12/2012
2011-0002-1400

לכבוד
ח''כ מרינה סולודקין
כנסת

שלום רב,

הנדון: תוצאות פגישת מבקר המדינה עם שר הרווחה
סימוכין: מכתבך בנושא הנדון לשר הרווחה מיום 29/11/11

שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח''כ משה כחלון, ביקש כי אשיבך לפנייה בעקבות מכתבך בנושא המפגש עם עובדי משרד מבקר המדינה.

משרדנו הפיץ מידע מפורט בכל הנוגע לסידורים חוץ ביתיים. הנתונים מעידים על כך שחניכים יוצאי חבר העמים, מהווים כ- 13% מכלל החניכים ואילו חניכים יוצאי אתיופיה, מהווים 5.2% בשנים 2008-2009.

לכן, לנושא הרגישות התרבותית יש מקום חשוב ומרכזי ביצירת דיאלוג הדדי. דיאלוג זה, אמור ליצור, תשתית הולמת בין העו''ס לבין לקוחות שירותי הרווחה ואין לפסול אותה על הסף.

אנו דוחים מכל וכל את אמירתך בדבר רמיסת זכויות ילדים ומשפחות.

הדרך הנכונה למתן מענה, הנה איזון וקביעת כללי עבודה ובקרה ויצירת אמון מקצועי וכבוד הדדי.

עבודה קשה, פתוחה ומשותפת תניב יותר פירות מאשר התנגשות בלתי פוסקת.

בשולי הדברים אציין כאן, כי קיימת פעילות ענפה בכנסת לקבוע בחקיקה חופש תקציבי מוחלט וללא מגבלות של השמה חוץ ביתית לילדים בסיכון, דבר שיביא להגברת ההוצאה החוץ ביתית.

כך מוצאים עצמם גורמי מקצוע בין דעות שונות בכנסת, בין הדוחפים לסידורים חוץ ביתיים כפתרון מרכזי, לבין כאלו הסבורים כי ישנה הגזמה בפעולה זו.


בברכה,
נחום איצקוביץ'
המנהל הכללי


העתק: ח''כ משה כחלון, שר הרווחה והשירותים החברתיים
שופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה
מר בועז ענר, מ''מ מנכ''ל משרד מבקר המדינה
מר מוטי וינטר, סמנכ''ל בכיר ומהל אגף שירותים חברתיים
עו''ד בתיה ארטמן, יועמ''ש משרד הרווחה והשירותים החברתיים
גב' עופרה לחיאני, יועצת בכירה למנהל הכללי
מר עידו בנימין, יועץ למנהל הכללי